Home » Môn học » Tin học ứng dụng » Một ví dụ đơn giản về Maplet: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Một ví dụ đơn giản về Maplet: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

with(Maplets[Elements]);
gpt := Maplet([[“Nhap phuong trinh 1”, TextField’pt1′],
[“Nhap phuong trinh 2”, TextField’pt2′], [“Ket qua”, TextField’kq’],
MathMLViewer[‘MMLV’](),
[Button(“Giai hpt”, Action(Evaluate(‘kq’ = ‘solve({pt1, pt2}, {x, y})’), Evaluate(‘MMLV’ = ‘MathMLExport’))),
Button(“Dong”, Shutdown()),
Button(“Xoa pt”, Action(SetOption(target = ‘pt1’, value = “”), SetOption(target = ‘pt2’, value = “”),
SetOption(target = ‘kq’, value = “”)))]]);
Maplets[Display](gpt);

Maplet giải hệ phương trình

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Tin học ứng dụng
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Đỗ Ngọc Thuỳ Uyên
  • Tải về (mw): File Maple

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *