Home » Môn học » Tin học ứng dụng » Thực hiện các phép tính trong Số phức sử dụng Maplet

Thực hiện các phép tính trong Số phức sử dụng Maplet

Tạo khung maplet gồm:

 • Ô nhập hai số phức bất kì
  (lưu ý: chữ i trong số phức nhập là I, ví dụ muốn nhập số phức z =2 + 3i, ta nhập là 2 + 3*I) ,
 • Các ô hiện kết quả phép tính cần tính.
  Sau đó tạo các nút lệnh thực hiện các phép :
 • Tìm phần thực, phần ảo của số phức
 • Tính tổng, hiệu, tích, thương của hai số phức
 • Tính môđun của số phức.

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Tin học ứng dụng
 • Năm: 2017
 • Tác giả: Lê Thị Thanh Tình
 • Tải về (mw): File Maple

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *