Home » Môn học » Tin học ứng dụng » Xây dựng Maplet tìm bậc và sắp xếp đa thức một biến

Xây dựng Maplet tìm bậc và sắp xếp đa thức một biến

Maplet dùng để tìm bậc của đa thức một biến và sắp xếp đa thức một biến theo luỹ thừa tăng dần.

Maplet về đa thức một biến

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Tin học ứng dụng
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thuỷ
  • Tải về (mw): File Maple

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *