Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Những quan điểm về Đánh giá trong giáo dục Toán

Những quan điểm về Đánh giá trong giáo dục Toán

Những chuyển biến về mục đích của dạy học toán không còn là việc thành thạo các khái niệm và các nguyên tắc riêng lẻ mà đang tiến đến việc sử dụng các khái niệm và nguyên tắc để giải quyết các vấn đề toán học.

Trong chương trình giáo dục toán của nhiều nước đã thống nhất quan điểm về đánh giá khả năng toán học như sau:

Sự đánh giá thành tích học tập của học sinh là một bộ phận chính yếu trong giáo dục toán. Sự kiểm tra và đánh giá là cần thiết để đánh giá tính sẵn sàng của học sinh cho việc học mới, cung cấp cho giáo viên những phản hồi về sự thành công của phương pháp giảng dạy và cách tiếp cận của mình, và giúp cho việc thiết kế các việc học mới.

Thẩm định bao gồm các qui tắc đánh giá chẩn đoán giúp giáo viên hỗ trợ học sinh vượt qua những khó khăn mà các em có thể gặp phải. Đánh giá chẩn đoán thích hợp có thể phát hiện ra được nguyên nhân mà một cá nhân học sinh nào đó không hiểu được kiến thức đã dạy trước đó, và khó khăn có thể tìm ra một cách dễ dàng. Chẩn đoán cũng có thể phát hiện ra những học sinh thông minh nhưng chán học vì thiếu sự khích lệ trong học tập. Những đánh giá chẩn đoán cho phép giáo viên chuẩn bị các hoạt động học tập một cách đặc thù để đáp ứng được nhu cầu học tập của các cá nhân học sinh. Chẩn đoán thường được tiến hành bằng những câu hỏi đơn giản và sự tương tác trả lời trong lớp học.

Đánh giá nên chú trọng vào cả hai khía cạnh:

  • học sinh biết và có thể làm được những gì; và
  • các em nghĩ như thế nào về toán học.
Quan điểm về Đánh giá

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2016
  • Tác giả: Huỳnh Tuyết Nhi, Võ Thị Lan, Ngô Thị Bích Ngọc, Lê Thị Hồng Hạnh
  • Tải về (pptx): Quan điểm về Đánh giá

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *