Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Một số câu chuyện toán học và phương pháp đưa vào giảng dạy ở nhà trường phổ thông

Một số câu chuyện toán học và phương pháp đưa vào giảng dạy ở nhà trường phổ thông

Nhiều học sinh thường học Toán chỉ với mục đích duy nhất là thi cử, ngoài ra không rõ học Toán để làm gì, hay những ứng dụng của Toán quan trọng đối với cuộc sống quanh ta ra sao. Vì thế những người giảng dạy có nhiệm vụ là phải chỉ rõ cho học sinh thấy được vô vàn ứng dụng thực tế của Toán học đối với đời sống con người, từ đó hiểu rõ và học tập một cách nghiêm túc môn học này.

Chuyện toán & giảng dạy

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *