Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Từ quá khứ, hiện tại và tương lai, Đánh giá có những thay đổi như thế nào?

Từ quá khứ, hiện tại và tương lai, Đánh giá có những thay đổi như thế nào?

Đánh giá trong lĩnh vực toán học là một nội dung vừa mang tính lý thuyết, vừa mang tính thực hành. Chúng ta phải nắm rõ các mối quan hệ giữa đánh giá và dạy học từ đó xây dựng những phương pháp phát triển toàn diện cho người học. Nhóm đã tìm hiểu vấn đề những thay đổi trong quá khứ, hiện tại và tương lai, đánh giá đã có những thay đổi như thế nào?

Trong bài thu hoạch nhóm đã trình bày các nội dung như: một số khái niệm cơ bản, lịch sử toán học tại Việt Nam, nội dung trình bày câu hỏi và cuối cùng là tài liệu tham khảo.

Thi cử xưa

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *