Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Tính khách quan trong đánh giá Giáo dục Toán

Tính khách quan trong đánh giá Giáo dục Toán

Vấn đề xác định mục tiêu, đảm bảo tính khách quan và sự phân hoá trong kiểm tra đánh giá luôn song hành với nhau, là nhiệm vụ mang tính thách thức, được đặt lên hàng đầu trong quá trình dạy học nhắm đến mục đích cao nhất trong kiểm tra đánh giá.

Bài tiểu luận này nhóm chúng tôi muốn đưa ra một cách hiểu sâu hơn về khách quan hoá quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh,nhằm nhìn nhận một cách thực tế, chính xác và không bị ảnh hưởng bởi yếu tố cá nhân. Đồng thời giúp giáo viên, các nhà quản lí giáo dục sử dụng trong quá trình dạy học.

Đánh giá liệu đã khách quan?

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Nguyễn Lương Thanh Hồng, Nguyễn Hằng Ngọc Trinh, Trần Thị Cẩm Yên, Trịnh Hoàng Quang Linh
  • Tải về (pdf): Tính khách quan trong Đánh giá

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *