Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Từ câu hỏi truyền thống đến trắc nghiệm khách quan chủ đề: Phương trình đường tròn

Từ câu hỏi truyền thống đến trắc nghiệm khách quan chủ đề: Phương trình đường tròn

Cách ra đề và cách làm bài thi đối với một đề thi trắc nghiệm có những điểm khác đối với đề thi tự luận. Đề tài này giúp các giáo viên biết được cách ra một đề thi trắc nghiệm đúng cách. Từ các bài tự luận truyền thống, giáo viên xây dựng một loạt câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra một số hay tất cả các khía cạnh khác nhau xuất hiện trong bài toán truyền thống.

Đường tròn & toạ độ

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *