Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Điểm cố định của họ đồ thị

Điểm cố định của họ đồ thị

Cho họ đường cong (Cm) có phương trình y = f(x,m), trong đó m là tham số, hãy tìm những điểm cố định khi m thay đổi?

Điểm cố định của họ đồ thị

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *