Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Điểm cố định của họ đồ thị

Điểm cố định của họ đồ thị

Cho họ đường cong $(Cm)$ có phương trình $y = f(x,m)$, trong đó m là tham số, hãy tìm những điểm cố định khi m thay đổi?

Điểm cố định của họ đồ thị

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *