Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Một số phép biến đổi đồ thị hàm số

Một số phép biến đổi đồ thị hàm số

Như chúng ta đã biết thì các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số là rất đa dạng.Đôi khi việc vẽ đồ thị là quan trọng trong việc giải quyết các bài toán liên quan. Ngoài các dạng đồ thị như $y=f(x)$ còn có các dạng hàm số được biến đổi từ dạng trên.

Ví dụ : $y=│f(x)│, y=f(│x│), y=f(x+a),y=f(x)+b$…

Biến đổi đồ thị
  • Học phần: Nghiệp vụ sư phạm môn Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Lê Thị Thuý, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Hà Thị Phương Thảo
  • Tải về (ppt): Biến đổi đồ thị

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *