Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Tài liệu về phương pháp giáo dục phẩm chất & năng lực môn Toán

Tài liệu về phương pháp giáo dục phẩm chất & năng lực môn Toán

Mô đun 2 “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở môn Toán” được triển khai nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực lựa chọn và sử dụng PP, KTDH phát triển phẩm chất, năng lực của HS cho GV môn Toán ở THCS. Hoàn thành mô đun này, không những GV tổ chức được hoạt động dạy học môn Toán theo các yêu cầu của CT GDPT 2018 mà còn đáp ứng được các tiêu chí của tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đối với GV theo Thông tư số 20/2018/TT- BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GDPT.

  1. Tài liệu cho GVCC Toán THCS: Tải về
  2. Tài liệu cho GVCC Toán THPT: Tải về
  3. Infographic Toán THCS: Tải về
  4. Infographic Toán THPT: Tải về
  5. Mẫu kế hoạch bài dạy (giáo án): Tải về
  6. Gợi ý kế hoạch bồi dưỡng M2: Tải về
  7. Ví dụ về kế hoạch bài dạy (dựa theo công văn 5512): Tải về

Một số giáo án Toán THPT: Bình Thuận, Quảng Nam

Một số giáo án Toán THCS: Quảng Nam

Tài liệu chương trình môn Toán 2018: Tải về


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *