Home » Uncategorized » Định lý sin trong tam giác

Định lý sin trong tam giác

Giải tam giác : Giải tam giác là đi tìm các yếu tố (góc, cạnh) chưa biết của tam giác khi đã biết một số yếu tố của tam giác đó.

Muốn giải tam giác ta cần tìm mối liên hệ giữa các góc, cạnh đã cho với các góc, các cạnh chưa biết của tam giác thông qua các hệ thức đã được nêu trong định lí cosin, định lí sin và các công thức tính diện tích tam giác.

Định lí sin:

Trong tam giác ABCABC bất kỳ, tỉ số giữa một cạnh và sin của góc đối diện với cạnh đó bằng đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác, nghĩa là

với R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 

Xem xét mô hình dưới đây:

 

Khảo sát tự do: Hãy di chuyển các điểm trên màn hình và xem xét những thay đổi. Ghi lại những thay đổi đó.

Khảo sát:  Dùng công cụ “Calculate” để tính tỉ số.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *