Home » Uncategorized » Đường trung bình của tam giác

Đường trung bình của tam giác

Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.
Định lý 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba.
Định lý 2: Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy

Xem xét mô hình sau đây:

 

Khảo sát tự do: Hãy di chuyển các điểm có trên màn hình và xem xét sự thay đổi. Ghi lại những thay đổi đó


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *