Home » Posts tagged 'Maple' (Page 2)

Tag Archives: Maple

Sử dụng phần mềm Maple để tính tích phân dạng P(x)sin(x) và P(x)cos(x)

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để tính Tích phân

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Hoàng Kim Anh Phụng
  • Tải về (pdf, mw): pdf, mw-Tính tích phân

Cực trị của hàm số bậc 3 trên Maple

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 4 một ẩn

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để giải Hệ phương trình đối xứng

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để giải quyết một số bài toán liên quan đến Số phức

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Trần Thị Thu Huyền
  • Tải về (mw): Maple – Số phức

Sử dụng Maple để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để vẽ đồ thị hàm số

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để khảo sát Hàm số phân thức hữu tỉ

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để vẽ đường tiệm cận của hàm số

Thông tin về sản phẩm: