Home » Posts tagged 'Mức độ nhận thức'

Tag Archives: Mức độ nhận thức

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Phép dời hình và phép đồng dạng

Có thể nói rằng, trong giáo dục Toán việc đánh giá thành tích học tập của học sinh là một bộ phận rất quan trọng, như Hughes đã từng nhận xét: ”kiểm tra-đánh giá có quan hệ qua lại với quá trình dạy học chặt chẽ tới mức hầu như không thể hoạt động trong lĩnh vực này mà lại thiếu lĩnh vực kia”. Đánh giá là công cụ đo tính sẵn sàng của học sinh trong việc học các kiến thức toán, đồng thời cung cấp cho giáo viên những phản hồi về các phương pháp giảng dạy mới và cách tiếp cận của học sinh, từ đó giúp giáo viên trong việc thiết kế bài học. Qua mỗi chủ đề dạy học, học sinh phải đạt được mức độ nhận thức về những nội dung nào và làm thế nào để đánh giá được điều đó?

(more…)