Home » Posts tagged 'Quỹ tích'

Tag Archives: Quỹ tích

Bài tập tìm quỹ tích hình phẳng với Sketchpad

Bài toán tìm quỹ tích
(more…)

Mô hình Sketchpad về một bài toán quỹ tích trong không gian

Bài toán. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ và một điểm M trên cạnh AB. Gọi N là giao điểm của mặt phẳng A’MC với đường thẳng C’D’.

a. Tứ giác A’MCN là hình gì?

b. Gọi H là hình chiếu vuông góc của C lên MN. Tìm quỹ tích của H khi M di động trên AB.

Bài toán về hình lập phương
(more…)

Mô hình một bài tập về quỹ tích trong chủ đề Phép biến hình trên Sketchpad

Bài toán:
Cho đường tròn tâm O, dây cung AB cố định. M là điểm tùy ý thuộc đường tròn. Lấy điểm P sao cho vecto(MP) = vecto(AB). Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AP và BP.
a) Tìm quỹ tích điểm I , J khi M di chuyển trên đường tròn.
b) Chứng minh rằng trực tâm tam giác BMP là một điểm cố định.
c) Tìm quỹ tích trọng tâm của tam giác BMP khi M di chuyển trên đường tròn.

Một bài toán quỹ tích
(more…)

Sử dụng GSP dạy học ứng dụng của phép tịnh tiến trong bài toán tìm quỹ tích

Hoạt động này nằm trong bài dạy học sinh về ứng dụng của các phép biến hình trong bài toán tìm quỹ tích, mà cụ thể đây là ứng dụng phép tịnh tiến để tìm quỹ tích của điểm

Đề bài: Cho hai điểm B, C thuộc đường tròn (O, R), và một điểm A thay đổi trên đường tròn. Tìm quỹ tích của trực tâm H tam giác ABC khi điểm A di chuyển.

(more…)