Home » Posts tagged 'Quỹ tích'

Tag Archives: Quỹ tích

Sử dụng GSP dạy học ứng dụng của phép tịnh tiến trong bài toán tìm quỹ tích

Hoạt động này nằm trong bài dạy học sinh về ứng dụng của các phép biến hình trong bài toán tìm quỹ tích, mà cụ thể đây là ứng dụng phép tịnh tiến để tìm quỹ tích của điểm

Đề bài: Cho hai điểm B, C thuộc đường tròn (O, R), và một điểm A thay đổi trên đường tròn. Tìm quỹ tích của trực tâm H tam giác ABC khi điểm A di chuyển.

(more…)