Home » Posts tagged 'Số phức'

Tag Archives: Số phức

Thực hiện các phép tính trong Số phức sử dụng Maplet

Tạo khung maplet gồm:

 • Ô nhập hai số phức bất kì
  (lưu ý: chữ i trong số phức nhập là I, ví dụ muốn nhập số phức z =2 + 3i, ta nhập là 2 + 3*I) ,
 • Các ô hiện kết quả phép tính cần tính.
  Sau đó tạo các nút lệnh thực hiện các phép :
 • Tìm phần thực, phần ảo của số phức
 • Tính tổng, hiệu, tích, thương của hai số phức
 • Tính môđun của số phức.
(more…)

Sử dụng Maple để giải quyết một số bài toán liên quan đến Số phức

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Trần Thị Thu Huyền
 • Tải về (mw): Maple – Số phức

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Số phức

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Đánh giá trong Giáo dục Toán
 • Năm: 2017
 • Tác giả: Lê Quang Nhật
 • Tải về (pdf, ppt): chủ đề Số phức