Home » Posts tagged 'Số phức'

Tag Archives: Số phức

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Số phức

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Lê Quang Nhật
  • Tải về (pdf, ppt): chủ đề Số phức