Home » Posts tagged 'Tứ diện'

Tag Archives: Tứ diện

Mô hình khảo sát một số tính chất của trọng tâm tứ diện

Xây dựng các tính chất sau của trọng tâm G:

  • G là trung điểm của đường nối các trung điểm của các cặp cạnh đối diện
  • Tổng các vecto GA, GB, GC, GD bằng vecto 0
  • Với mọi điểm P ta có tổng các vecto PA, PB, BC, PD bằng 4 lần vecto PG
  • G là giao điểm của các đường trọng tuyến
(more…)