Ở khóa học này sẽ cung cấp nội dung kiến thức và bài tập cho hai phần chính. Bao gồm các video bài giảng và hệ thống các bài tập nhằm củng cố và nâng cao kiến thức.

Phần đầu của khóa học này giới thiệu Phương pháp quy nạp toán học, một phương pháp chứng minh nhiều khẳng định toán học, liên quan đến tập số tự nhiên. Đây là một phương pháp chứng minh quan trọng và hữu hiệu trong Toán học.

Phần tiếp theo là các khái niệm cơ bản về dãy số (hữu hạn và vô hạn), sẽ được gặp nhiều trong các chương của Giải tích.

Cấp số cộng và cấp số nhân là hai dãy số đặc biệt và có nhiều ứng dụng, được trình bày hệ thống và chi tiết ở cuối khóa học.