Học phần này trình bày một số xu hướng mới về lý thuyết, đặc biệt là lý thuyết về việc học. Các hoạt động thực hành dạy học khác nhau cũng được giới thiệu trong học phần.