Trang bị cho SV các kiến thức cơ bản về hoạt động trải nghiệm, các hình thức trải nghiệm và các phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Học phần cũng trang bị cho SV các kiến thức về nghề nghiệp liên quan đến Toán, tìm hiểu nhu cầu, xây dựng các hoạt động hướng nghiệp. Qua học phần này, SV sẽ biết vận dụng kiến thức, kỹ năng để xây dựng, tổ chức hoạt động trải nghiệm & hướng nghiệp cho học sinh ở các trường phổ thông.