Một địa chỉ mà học sinh có thể rèn luyện giải một số dạng bài tập chương II. Quan hệ song song trong không gian. Nếu gặp khó khăn, hãy "Xoay" hình để quan sát hình dưới các góc độ khác nhau. Thực hiện các khảo sát tự do và khảo sát để rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề.