Trong phần này chúng tôi sẽ trình bày  các vấn đề liên quan đến ứng dụng của đạo hàm thông qua việc tích hợp Web Sketchpad trong môi trường dạy học trực tuyến để dạy và học nói chung, tác dụng và vai trò của nó.