Học phần này giúp trang bị cho Sinh viên (SV) các kiến thức cơ bản về hoạt động trải nghiệm sáng tạo như khái niệm về hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, các hình thức trải nghiệm sáng tạo và các phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. SV được trực tiếp tổ chức và tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo khi tham dự học phần. Qua học phần này, SV nên biết vận dụng kiến thức, kỹ năng để xây dựng, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh ở các trường phổ thông.