Bài học này giúp các em học sinh 12 có thể tiếp cận với các bước vẽ đồ thị hàm số bằng phần mềm GSP.