+ Giới thiệu khái niệm đạo hàm. Ý nghĩa hình học của đạo hàm.

+ Các quy tắc tính đạo hàm. Đạo hàm cấp hai.