Khóa học này giúp các e hiểu được định nghĩa đạo hàm, các ý nghĩa vật lí, ý ngĩa hình học của đạo hàm và các ứng dụng của nó