Học phần giúp SV có kiến thức và hiểu biết cơ bản về các lý thuyết dạy học tích cực vận dụng vào môn Toán như thuyết hành vi, thuyết kiến tạo xã hội, lý thuyết tình huống, lý thuyết hoạt động, từ đó có thể vận dụng chúng trong thực hành dạy học. Học phần cũng giúp SV có kiến thức về những chiến lược dạy học thúc đẩy việc học tích cực như dạy học giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác, dạy học tìm tòi khảo sát; hình thành kiến thức về các thực hành dạy học tích cực trong các phân môn Đại số, Hình học, Giải tích.