Học phần nhằm giúp sinh viên biết cách soạn một giáo án; biết cách tổ chức các hoạt động học tập: học tập theo nhóm, phiếu học tập; biết thiết kế các hoạt động dạy học; rèn luyện các kỹ năng dạy học: diễn đạt, trình bày bảng, động viên thu hút học sinh tham gia học tập.