Các em đăng nhập vào khoá học với key của giáo viên đưa. Lần lượt học theo hướng dẫn có video kèm theo. Cuối đợt các em làm các bài kiểm tra củng cố bài học và bài kiểm tra cuối chương