Học phần này dành cho các Học viên cao học đã hoàn thành học phần "Tin học ứng dụng". Học viên có cơ hội hiểu biết về lý luận nền tảng cho dạy học toán với công nghệ, thiết kế các hoạt động dạy học toán ứng dụng công nghệ, nhất là ứng dụng các phần mềm hình học động như The Geometer's Sketchpad, Geogebra, Geometry Expressions, Cinderella.