Kiểm tra lại các kiến thức của bài giới hạn hàm số qua hình thức kiểm tra trắc nghiệm.