Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *