Home » Posts tagged 'Dãy số'

Tag Archives: Dãy số

Dãy số có giới hạn 0 trên Sketchpad

Cho dãy số u[n]=(((-1)^n)/n)

 • Biểu diễn các số hạng của dãy số trên trục số với n = 1, 2, 3, 4, 5.
 • Cho học sinh quan sát và nhận xét khi n tăng thì các số hạng của dãy trên trục số như thế nào?
Dãy số có giới hạn 0
(more…)

Ứng dụng Maple vào một số bài toán liên quan đến dãy số cấp số

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
 • Năm: 2018
 • Tác giả: Vũ Thị Kim Phương
 • Tải về (mw, tex, pdf):  Maple-dãy số cấp số, LaTeX, pdf

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Dãy số – Cấp số

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
 • Năm: 2010
 • Tác giả: <Nhóm 6>
 • Tải về (pdf): Dãy số – Cấp số

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Dãy số – cấp số

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
 • Năm: 2010
 • Tác giả: Tôn Thị Yến Anh, Phạm Thị Nguyền, Nguyễn Thị Phượng, Hồ Thị Quyên
 • Tải về (pdf): Dãy số – cấp số