Home » Posts tagged 'Parabol'

Tag Archives: Parabol

Sử dụng Sketchpad để dạy học khái niệm Parabol

Trong toán học Parabol là một đường conic được tạo bởi giao của một hình nón và một mặt phẳng song song với đường sinh của hình đó. Một Parabol cũng được định nghĩa như một tập hợp các điểm trên mặt phẳng cách đều một điểm cho trước (tiêu điểm) và một đường thẳng cho trước (đường chuẩn).

Đường Parabol
(more…)

Khám phá đường Parabol với Sketchpad

Từ định nghĩa: ” Cho một điểm F và một đường thẳng △ cố định không đi qua F. Tập hợp tất cả các điểm M cách đều F và △ được gọi là đường parabol (hay parabol). Điểm F được gọi là tiêu điểm của parabol, đường thẳng △ được gọi là đường chuẩn, khoảng cách từ F đến △ được gọi là tham số tiêu của parabol”. Vậy, nếu biết được tiêu điểm F và đường chuẩn △ ta sẽ xác định được parabol bằng cách sau:

Cho một điểm A bất kì chạy trên đường thẳng △, M là giao điểm của hai đường thẳng a và b (với a là đường thẳng đi qua A và vuông góc với △, b là đường trung trực của FA). Khi đó quỹ tích của điểm M là đường parabol cần dựng.

Đường Parabol
(more…)

Mô hình Sketchpad về Định nghĩa và vẽ Parabol

Vẽ Parabol
(more…)

Dạy học Phương trình chính tắc của Parabol với Sketchpad

Ý tưởng: Trong thực tế ta thường gặp đường parabol, chẳng hạn:
Đồ thị của hàm số: y=a(x^2)+bx+c (a khác 0)
Các tia nước phun ra từ vòi phun nước
Đường đi của viên đạn đại bác

Đường Parabol
(more…)

Ứng dụng của Parabola trong kiến trúc

Việc tìm ra những “nguyên liệu mới” áp dụng vào thưc tiễn đòi hỏi mỗi cá nhân có sự sáng tạo linh hoạt. “Ứng dụng của parabola” tuy không phải là một đề tài mới lạ, song nhiều người lại có những nhận thức mơ hồ về nó. Xuất phát từ lý do trên, tôi đã đi vào nghiên cứu đề tài “Ứng dụng parabola trong kiến trúc”. Tuy nhiên trong khuôn khổ đề tài này, tôi chỉ đi sâu vào nghiên cứu kiến trúc của các kỳ quan thế giới điển hình ứng dụng parabola.

(more…)