Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng GSP dạy học ứng dụng của phép tịnh tiến trong bài toán tìm quỹ tích

Sử dụng GSP dạy học ứng dụng của phép tịnh tiến trong bài toán tìm quỹ tích

Hoạt động này nằm trong bài dạy học sinh về ứng dụng của các phép biến hình trong bài toán tìm quỹ tích, mà cụ thể đây là ứng dụng phép tịnh tiến để tìm quỹ tích của điểm

Đề bài: Cho hai điểm B, C thuộc đường tròn (O, R), và một điểm A thay đổi trên đường tròn. Tìm quỹ tích của trực tâm H tam giác ABC khi điểm A di chuyển.

Trong hoạt động này, giáo viên sử dụng phần mềm The Geometer’s Sketchpad (GSP) để vẽ hình trực quan giảng dạy học sinh giải bài toán trên. Công cụ này giúp học sinh hiểu chi tiết hơn và có cái nhìn trực quan hơn khi giải bài toán tìm quỹ tích.

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *