Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Hoạt động dạy học: Bài tập dựng hình với Sketchpad

Hoạt động dạy học: Bài tập dựng hình với Sketchpad

Trong hoạt động này giáo viên sử sụng GPS để giúp học sinh biết cách dựng hình bằng phương pháp dựa vào giả thiết bài toán để suy luận ngược. Từ đó tìm ra cách dựng hình.
Đề ra: Cho tam giác ABC, dựng đoạn thẳng song song với BC cắt AB, AC lần lượt tại E và F sao cho BE = AF.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Nguyễn Văn Sơn
  • Tải về (gsp, docx): Mô hình, Giáo viên.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *