Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề Khảo sát chất lượng 2015-2016 của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Đề Khảo sát chất lượng 2015-2016 của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Thông tin về sản phẩm:

Đề Khảo sát chất lượng 2015-2016 của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2016
  • Tác giả: Phan Thanh Phước
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *