Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: Huỳnh Đình Tuân, Nguyễn Anh Văn, Huỳnh Văn Quy, Dương Huyền Phương
  • Tải về (pdf): Quan hệ vuông góc

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *