Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Phép toán về vector trong không gian để giải bài tập với Sketchpad

Phép toán về vector trong không gian để giải bài tập với Sketchpad

Để xóa bỏ sự nghi ngờ của học sinh về đường thẳng nối một đỉnh với trọng tâm của tứ diện liệu có luôn đi qua trọng tâm của tam giác đối diện với đỉnh đó hay không? Vậy thì, ta sẽ sử dụng phần mềm GSP để thay đổi vị trí các đỉnh của tứ diện,khi đó bằng cái nhìn trực quan cho thấy điều trên luôn luôn đúng. Từ đó yêu cầu học sinh sử dụng các phép toán về vector trong không gian để chứng minh.

Trọng tâm tứ diện

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Nguyễn Thị Trang Đài, Đặng Thị Nhung, Tạ Thị Minh Phương, Đặng Thị Thi Thuỳ, Lê Thị Thanh Thuý
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *