Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Dãy số có giới hạn 0 trên Sketchpad

Dãy số có giới hạn 0 trên Sketchpad

Cho dãy số u[n]=(((-1)^n)/n)

  • Biểu diễn các số hạng của dãy số trên trục số với n = 1, 2, 3, 4, 5.
  • Cho học sinh quan sát và nhận xét khi n tăng thì các số hạng của dãy trên trục số như thế nào?
Dãy số có giới hạn 0

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Thị Thanh Tình, Từ Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Cẩm Thêu, Lê Thị Minh Tuyền
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP giới hạn dãy số

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *