Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng Sketchpad dạy học chủ đề Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Sử dụng Sketchpad dạy học chủ đề Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu d vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P).

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *