Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Tỉ số thể tích qua bài toán hình học không gian

Tỉ số thể tích qua bài toán hình học không gian

Hãy chia một khối tứ diện thành hai khối tứ diện sao cho tỉ số thể tích của hai khối tứ diện này bằng một số k>0 cho trước.

Tỉ số thể tích

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Nghiệp vụ sư phạm môn Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: Trình Nguyễn Trọng Ái, Hà Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Phùng Thị Hồng Oanh
  • Tải về (ppt): Tỉ số thể tích

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *