Home » Uncategorized » Tính chất ba đường trung tuyến

Tính chất ba đường trung tuyến

  • Đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng có một đầu là đỉnh của tam giác đầu kia là trung điểm của cạnh đối diện với đỉnh đó.
  • Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến.
  • Định lý: Ba đường trung tuyến của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách đỉnh một khoảng bằng 
    2/3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.
  • Giao điểm của ba đường trung tuyến gọi là trọng tâm.

Xem xét mô hình dưới đây:

 

Khảo sát: Hãy di chuyển những điểm có trên màn hình để xem những thay đổi. Nhận xét giá trị các tỉ số khi cạnh của tam giác thay đổi.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *