Home » Posts tagged 'Dựng hình'

Tag Archives: Dựng hình

Sử dụng Sketchpad để dạy học một số bài tập dựng hình và quỹ tích

Cho nửa đường tròn đường kính AB. Một điểm C chuyển động trên nửa đường tròn. Tìm tập hợp các điểm I trên tia AC sao cho AI=BC.

Bài toán quỹ tích
(more…)