Home » Posts tagged 'Elip'

Tag Archives: Elip

Thiết kế mô hình dạy học định nghĩa Elip với Sketchpad

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Đặng Văn Hoài, Huỳnh Thị Ái Hằng, Lê Dương Hoài Phương, Trần Văn Khoa, Phan Văn Chiến
  • Tải về (docx, gsp): Mô hình GSP dạy học Elip

Mô hình Sketchpad dạy định nghĩa Elip

1/ Ví dụ về đường elip :quỹ đạo khi trái đất quay quanh mặt trời là đường elip

2/ Định nghĩa đường elip:Gọi vị trí đầu bút chì là M.Khi M thay đổi thì MF[1]+MF[2] không thay đổi .Quỹ tích của M chính là đường elip

(more…)

Sử dụng GSP để dạy học Elip

Giới thiệu sản phẩm : Sản phẩm nhằm minh họa về đường đi và quỹ đạo của hình elip trong thực tế, từ đó tạo ra một số nhận thức về hình elip, và có thể học và ứng dụng thành thạo chúng.

(more…)