Home » Posts tagged 'GSP'

Tag Archives: GSP

Sử dụng GSP để dạy học Elip

Giới thiệu sản phẩm : Sản phẩm nhằm minh họa về đường đi và quỹ đạo của hình elip trong thực tế, từ đó tạo ra một số nhận thức về hình elip, và có thể học và ứng dụng thành thạo chúng.

(more…)

Mô hình khảo sát một số tính chất của trọng tâm tứ diện

Xây dựng các tính chất sau của trọng tâm G:

  • G là trung điểm của đường nối các trung điểm của các cặp cạnh đối diện
  • Tổng các vecto GA, GB, GC, GD bằng vecto 0
  • Với mọi điểm P ta có tổng các vecto PA, PB, BC, PD bằng 4 lần vecto PG
  • G là giao điểm của các đường trọng tuyến
(more…)