Home » Posts tagged 'Hình học'

Tag Archives: Hình học

Đề thi học phần Hình học vi phân

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Hình học vi phân, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: I- Năm học: 2006-2007, dành cho lớp Toán 4.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Lương Duy Nhật Minh
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề kiểm tra giữa kỳ lần 2 môn Hình học Affine và Euclide

Thông tin về sản phẩm:

Đề kiểm tra giữa kỳ lần 2 môn Hình học Affine và Euclide, không kèm đáp án và thang điểm, Năm 2010, dành cho lớp Toán 2.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Hồ Thị Tư
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX