Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Ứng dụng Phép tịnh tiến để giải bài toán Quỹ tích

Ứng dụng Phép tịnh tiến để giải bài toán Quỹ tích

Trong hoạt động này, học sinh dưới sự chỉ dẫn của giáo viên và sự hỗ trợ của phần mềm GSP sẽ được làm một bài tập sau khi đã học xong bài “Phép tịnh tiến”. Qua bài tập này, học sinh sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn và biết vận dụng nội dung kiến thức bài phép tịnh tiến vào bài tập. Hoạt động kết thúc sau khi học sinh đã hiểu và làm được bài toán.

Bài toán quỹ tích

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Hoàng Hão Giáng Chi, Hoàng Thị Ái Nhi, Trần Quang Hiền, Trương Minh Cường, Hoàng Xuân Lãm
  • Tải về (doc, gsp): Ghi chú (GV)Phiếu học tập (HS)Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *