Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Ứng dụng của Maple trong giải quyết một số bài toán hình học phẳng

Ứng dụng của Maple trong giải quyết một số bài toán hình học phẳng

Đề tài này sẽ nói về gói lệnh geometry để giải quyết các bài toán hình học phẳng như tìm các yếu tố trong tam giác, đường tròn..

Maple và hình học phẳng

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Đặng Thị Ánh Tuyết
  • Tải về (mw): Maple – Hình học phẳng

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *